Udržitelnost projektu

Po ukončení projektu budou obě vysoké školy i nadále využívat při vzdělávání výsledky společných kroků (mj. učebnici, e-learning apod.).

Navíc český partner – Trianon – bude využívat prvky program zaměřené na žáky (mj. e-learning) při své společenské a vzdělávací činnosti mezi mládeží. Edukativní kompetence získané akademickým personálem a pedagogy v této oblasti umožní utvářet další specialisty v této oblasti.

Trvalý charakter bude mít také spolupráce s institucemi podporujícími projekt, tedy TRITIA bude popularizovat vzdělávací nabídku partnerů v celém pohraničí, mj. mezi samosprávami rozvíjejícími nízkoemisní hospodářství, města Cieszyn, a Český Těšín plánují angažovat absolventy programu k aplikaci vlastních plánů na nízkoemisní hospodářství, spolupracující firmy: Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o., a Teplo Těšín, a.s. i jiné subjekty deklarují potřebu další spolupráce se školami a vysokými školami v oblasti získávání pracovníků pro rozvoj nízkoemisního hospodářství v pohraničí. Trvalý výsledek projektu na obou stranách hranice bude tvořit pokračování společného vzdělávání studentů na základě programu připraveného partnery projektu za účasti institucí na trhu práce.

Unikátní, specializovaný program rozvíjející kompetence a dovednosti studentů v oblasti energetické správy a rozvoje nízkoemisního hospodářství přispějí ke zvýšení úrovně zaměstnání absolventů v pohraničí a k odvrácení migračních tendencí.

Cílem projektu jsou v souladu se statutárními cíli kroky partnerů, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se vzděláváním. Stabilní finanční situace garantuje pokračování cílů projektu po dobu alespoň 5 let od jeho ukončení (příjmy ze státního rozpočtu, vlastní zdroje). Obě vysoké školy mají akreditace garantující pokračování vzdělávání. TRIANON vlastní dohody s četnými odbornými školami v pohraničí, což garantuje další implementaci programu ve vzdělávání mládeže.