Cele projektu

Cele projektu to praktyczne przygotowanie zawodowe polskich i czeskich uczniów wraz ze studentami, którzy po zakończeniu edukacji wykorzystają umiejętności w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, pracując dla firm i samorządów na pograniczu.

Projekt służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego, jakości życia i środowiska pogranicza, poprzez działania edukacyjne realizowane we współpracy partnerów m.in. z:

TRITIA, jak i miastami: Cieszyn i Czeski Cieszyn oraz firmami energetycznymi.

Kluczowym celem projektu jest specjalistyczne przygotowanie zawodowe przyszłych kadr polskich i czeskich pracowników kształtujących rozwój pogranicza, którzy wyposażeni zostaną w unikalne kompetencje i umiejętności dotyczące zarządzania energią oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w przedsiębiorstwach, samorządach oraz innych instytucjach wpływających na rozwój pogranicza.

Cele szczegółowe projektu:

  • uspójnienie oferty edukacyjnej wybranych szkół zawodowych i uczelni wyższych na pograniczu w zakresie uwzględniania problematyki zarządzania energią oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w ich programie kształcenia, co umożliwi harmonijny rozwój kompetencji zawodowych w tym kierunku dla grupy uczniów, a później studentów z terenu pogranicza,
  • opracowanie oraz implementacja interdyscyplinarnego programu kształcenia studentów kierunków biznesowych i technicznych, przygotowującego ich do podejmowania zatrudnienia na stanowiskach związanych z zarządzaniem energią i rozwojem gospodarki niskoemisyjnej w podmiotach działających na pograniczu,
  • wyposażenie grupy polskich i czeskich studentów Partnera Wiodącego i Partnera Polskiego w unikalne kompetencje i umiejętności dotyczące zarządzania energią oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w przedsiębiorstwach, samorządach oraz innych instytucjach pogranicza,
  • zainspirowanie uczniów szkół zawodowych do rozwoju swoich zainteresowań w kierunku zarządzania energią oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, co stworzy im w przyszłości szansę na znalezienie na pograniczu zatrudnienia w tej ciekawej i perspektywicznej dziedzinie, bez konieczności migracji zarobkowej poza pogranicze,
  • włączenie do procesu kształcenia zawodowego specjalistycznych kadr zarządzających energią i rozwijających gospodarkę niskoemisyjna na pograniczu oraz podmiotów zainteresowanych rozwojem pogranicza: samorządów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych podmiotów.