Grupa docelowa projektu

Na grupę docelową składają się mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego, w tym:

  • studenci kształceni przez Czeskiego Partnera WiodącegoPartnera Polskiego, biorący udział w pilotażowym programie edukacyjnym w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
  • uczniowie wybranych szkół zawodowych współpracujących z Partnerem Czeskim tj. TRIANON, korzystający z działań w projekcie.
  • nauczyciele szkół zawodowych oraz kadra akademicka, którzy rozwiną umiejętności dotyczące kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania energią i wdrażania gospodarki niskoemisyjnej.
  • samorządy (miasta i gminy wiejskie), przedsiębiorcy oraz inne instytucje i podmioty np. TRITIA, korzystające ze współpracy z Partnerami Projektu w zakresie pozyskiwania kadr z kompetencjami do zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Z uwagi na tematykę projektu kluczowe działania skierowane zostały do polskich i czeskich studentów. Dzięki nawiązaniu kontaktów podczas studiów z samorządami oraz innymi podmiotami, zwielokrotnią swoje możliwości znalezienia pracy w tym regionie. Ważne jest wczesne rozbudzenie zainteresowań zawodowych, stąd objęcie programem również uczniów szkół zawodowych.

W projekcie powstaną trwałe mechanizmy edukacyjne, kontynuowane przez Partnera WiodącegoPartnera Polskiego oraz współpracujące z TRIANON szkoły zawodowe – po zakończeniu projektu, stąd ważne jest objęcie jego zakresem również kadry akademickiej i nauczycieli, którzy będą rozwijać te zagadnienia podczas zajęć zawodowych w przyszłości.

W celu popularyzacji kształcenia dot. zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w projekcie, ujęto działania adresowane do szerszej grupy uczniów i studentów, którzy mogą w przyszłości kształcić się w tym zakresie. Z uwagi na konieczność zapewnienia na pograniczu kadr odpowiadających na potrzeby pracodawców, do udziału w projekcie zaproszono również przedstawicieli lokalnych samorządów, przedsiębiorstw, instytucji rynku pracy oraz TRITIĘ.