Opis projektu

Partnerzy prowadzą stały monitoring rynku pogranicza polsko-czeskiego (m.in. analiza popytu na kształcenie i badania losów absolwentów).

Partnerzy znają skalę zainteresowania uczniów i studentów ze względu na podejmowane kierunki kształcenia, jak również potrafią ją odnieść do realnych potrzeb rynku pracy i do priorytetów rozwoju pogranicza. Wyraźnie widać, że w bardzo zmiennych warunkach ekonomicznych (m.in. kryzys finansowy w Europie), oferta kształcenia nie nadąża za zmianami na rynku pracy. Pojawiają się nowe zawody (np. związane z Internetem), nowe wyzwania gospodarcze i społeczne (np. różnorodność kulturowa w organizacjach, przedsiębiorczość transgraniczna itp.).

W obecnej sytuacji istnieje ponadto rozdźwięk pomiędzy kierunkami kształcenia w szkołach zawodowych i wyższych, ponieważ kwestia ta, nie jest w żadnym stopniu koordynowana w skali regionu, a tym bardziej w skali pogranicza (np. uczeń zdobywa umiejętności, których już nie może rozwijać dalej na studiach, a zarazem dopiero na studiach pojawiają się zagadnienia, które powinny być uwzględniane już na wcześniejszych etapach kształcenia). Oznacza to, że pewne umiejętności zanikają, a inne nie mają szans się wystarczająco rozwinąć, zaś pracodawcy wymagają interdyscyplinarnych kompetencji.

Partnerzy zastępują jednolite kształcenie kierunkowe (np. biznesowe/techniczne) modelem edukacji, w którym uczeń/student zdobywa podstawowe umiejętności, które następnie uzupełnia i rozwija wiedzą z komplementarnych dziedzin. Partnerzy otrzymują sygnały, iż poszukiwani są pracownicy z wiedzą biznesową i techniczną, kompetentni w zakresie zarządzania bezpieczeństwem energetycznym i gospodarką niskoemisyjną w miastach i firmach (m.in. zastosowanie fotowoltaiki, solarów, wodoru, energii cieplnej i wiatrowej).

Transgraniczna analiza rynku pracy (dane urzędów pracy oraz projekt: Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, woj. Śląskiego i Opolskiego) wskazują na pilną potrzebę kształcenia takich kadr.

Załączniki do pobrania:

Ulotka projektu w formacie A5